Koncertų salė „SAULĖ“
Koncertinė įstaiga „SAULĖ“

Spauda apie mus


 • Po ilgos pertraukos Šiaulių Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje ir vėl skambėjo gyva muzika. Vakar klausytojus į susitikimą Motinos dienos proga pakvietė Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“. Šventiškame koncerte džiugino Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solisto Juozo Janužo, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studento Pijaus Kondroto, trimitininko Igno Vaišnoro, valtornininko Majaus Šalkaus bei […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Pirmadienis, gegužės 3, 2021

 • Šiandien, Medicinos darbuotojų dieną, Prisikėlimo aikštėje skambėjo Šiaulių miesto muzikinis sveikinimas Medikams. Šių dienų herojus nuotaikinga muzikine programa džiugino Šiaulių pučiamųjų orkestras (meno vadovas ir dirigentas Sigitas Vaičiulionis, dirigentas Gediminas Brūzga). Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ organizuotą renginį buvo galima tiesiogiai stebėti internetu.   Prieš pietų pertrauką bulvaru link Prisikėlimo aikštės žygiuodamas ir muzikuodamas Šiaulių […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Antradienis, balandžio 27, 2021

 •   Praėjusią vasarą festivalyje „Klaipėdos muzikos pavasaris“ nuskambėjusi koncerto „Bach-Beethoven-Bartulis“ premjera sulaukė ir tarptautinio dėmesio. Ludwig van Beethoven „Trigubo koncerto“ vaizdo įrašu pasidalino „Youtube“ kanalas „Authentic Sound“, turintis daugiau nei 37 000 prenumeratorių ir pasiekiantis didelę, klasikinei muzikai neabejingų, klausytojų auditoriją visame pasaulyje.   Po koncerto premjeros šioje platformoje kanalo įkūrėjas Wimas Wintersas surengė ir […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Penktadienis, kovo 26, 2021

 •   31-eri metai laisvės nepriklausomoje Lietuvoje. 31-eri metai, kupini galimybių kurti, mokytis, tobulėti, įgyvendinti svajones, žengti drąsius ir savarankiškus žingsnius tikslų link.   31-eri metai galimybės būti alkanam ne nuo nepritekliaus, o nuo troškimo pažinti laisvės pojūtį, kurio nekausto svetimos, primestos gyvenimo tiesos.   Būtent prieš 31-erius metus, Kovo 11-ąją, žinia apie atkurtą Lietuvos nepriklausomybę […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Ketvirtadienis, kovo 11, 2021

 • Pasitikdami Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Šiaulių pučiamųjų orkestras prisidėjo prie koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ kūrybinės iniciatyvos, kurios metu Lietuvos orkestrai skirtinguose miestuose kartu atliko Stasio Šimkaus ir Jurgio Zauerveino kūrinį „Lietuviais esame mes gimę“.
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Trečiadienis, vasario 17, 2021

 • „Nuo di­džio­sios sce­nos Lie­tu­vo­je aš pa­si­trau­kiau. Bet ne­pa­sit­rau­kiau nuo žmo­nių, ku­riems ma­nęs rei­kia“, – sa­ko smui­ko vir­tuo­zas Vil­hel­mas Če­pins­kis. Gar­siau­sio­se pa­sau­lio sa­lė­se gro­jęs, or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ri­te­rio kry­žiu­mi ap­do­va­no­tas smui­ki­nin­kas vi­są sa­ve ati­duo­da kon­cer­tuo­da­mas ir ne­di­de­liuo­se mies­te­liuo­se. V. Če­pins­kį liū­di­na vy­rau­jan­tis pa­vir­šu­ti­niš­ku­mas, da­ran­tis žmo­nes ne­mąs­tan­čiais zom­biais. Nors kol kas ne­pla­nuo­ja iš­vyk­ti Lie­tu­vos, šian­dien sun­kiai […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Antradienis, spalio 31, 2017

 • 2016 m. lapkričio 17 d.Jurgita JUŠKEVIČIENĖ   Va­kar Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas su­šau­kė dar vie­ną pa­si­ta­ri­mą-spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Šį kar­tą gel­bė­ti ne krep­ši­nį, o kul­tū­rą – Šiau­lių ka­me­ri­nį or­kest­rą. Pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vo Šiau­lių kul­tū­ros įstai­gų va­do­vai, Ta­ry­bos na­riai, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai.   jurgita@skrastas.lt   Šiau­lių ka­me­ri­nio or­kest­ro me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Ri­čar­das Šu­mi­la ir kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Penktadienis, lapkričio 18, 2016

 • Balandžio 29 d. muzikos mylėtojai rinkosi į puošnią, vitražais išdabintą Šiaulių koncertų salę ,,Saulė“. Didžiulį vitražą ,,Saulės mūšis“ dar 1986 metais sukūrė žymus menininkas Kazys Morkūnas, jį paskyrė 1236 metais įvykusio Saulės mūšio 750 metų sukakčiai. Suklestėjus televizijai ir sunykus kinui, ,,Saulės“ kino teatras 2009 metais buvo pertvarkytas į Šiaulių miesto koncertinę įstaigą ,,Saulė“. Iniciatyvaus […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Antradienis, birželio 21, 2016

 • 2016 m. birželio 10 d.Živilė KAVALIAUSKAITĖ – zivile@skrastas.lt VA­SA­ROS PO­KAL­BIAI Šiau­lių ka­me­ri­nia­me or­kest­re – švie­žio oro gū­sis. Nau­ja­sis or­kest­ro me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas 31-erių Ri­čar­das Šu­mi­la ke­lio­nių marš­ru­tus iš Vil­niaus ir Kau­no pa­pil­dė Šiau­lių sto­te­le. Jo dar­bų gra­fi­ke – dar­bas Juo­zo Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­jo­je, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te, Vil­niaus mies­to ope­ros ko­lek­ty­ve, Jau­ni­mo ir Vals­ty­bi­nia­me sim­fo­ni­niuo­se or­kest­ruo­se. […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Pirmadienis, birželio 13, 2016

 • Šiauliečiai kviesti į išskirtinį muzikinį vakarą. Ypatingą atmosferą kuriančioje vitražų salėje skambėjo klausytojus nuščiūti privertęs koncertas – įspūdingą programą pristatė Šiaulių kamerinis orkestras ir naujasis jo vadovas dirigentas Ričardas Šumila.   Jaunas, tačiau jau pripažinimą pelnęs dirigentas, dirbantis su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru bei “Vilniaus miesto opera”, jaunojo menininko kategorijoje įvertintas Auksiniu scenos kryžiumi, su […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Ketvirtadienis, gegužės 19, 2016

 • Šiaulių kamerinis orkestras gerbėjams paruošė staigmeną – iš trijų premjerų susidedantį ciklo „Saulės mūšio atspindžiai“ koncertą. Jame bus pristatytas naujasis kolektyvo vadovas ir dirigentas Ričardas Šumila. Austrijoje studijavęs 31 metų R.Šumila pakeitė ankstesnįjį orkestro vadovą Joną Janulevičių, kuris priėmė Kauno muzikiniam teatro kvietimą dirbti vyriausiuoju dirigentu. Kad prie Šiaulių kamerinio orkestro vairo stos būtent šis […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Trečiadienis, gegužės 18, 2016

 • Po Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ vykusio klasikinės muzikos koncerto žiūrovai neišsiskirstė namo. Visi išėjo į lauką stebėti pažadėto gero reginio.   Jau išeinančius rūbinėje pasitiko šarvuoti ir ginkluoti vyrai. Tiesa ne automatais kaip įprasta šiais laikais, bet kardais ir kirviais. Rūbinėje jie nieko nepaliko. Tiesiog čia patogiausia buvo laukti savo pasirodymo laiko. Netrukus visi susibūrė […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Ketvirtadienis, kovo 10, 2016

 • Informacija (8 41) 423 424
  © 2021 Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“
  Sprendimas: Elektroninės Vizijos | Architektūra: D.Urlakis