Koncertų salė „SAULĖ“
Koncertinė įstaiga „SAULĖ“

Karjera

Skelbiamas konkursas į Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ direktoriaus pareigas

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą į Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ direktoriaus pareigas penkerių metų kadencijai.
Direktoriui nustatomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 9,2 iki 9,7 (baziniais dydžiais), atsižvelgiant į pareigybių šioje įstaigoje skaičių ir pretendento vadovaujamo darbo patirtį.

 

1. Kvalifikaciniai ir specialieji reikalavimai pretendentui:

 

1.1. privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą meno, humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą meno, humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį).
1.2. ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms ir (ar) jų padaliniams.
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymą, Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas, kitus su koncertinių įstaigų administravimu susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
1.4. mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu;
1.5. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, ir išmanyti raštvedybos taisykles;
1.6. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
1.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, atitinkamos apskrities arba savivaldybės kultūros ir meno sklaidos ir plėtros procesais;
1.8. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;
1.9. mokėti vertinti, analizuoti kūrybinės veiklos programas-projektus;
1.10. išmanyti ir taikyti kūrybinės ir meninės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūros ir meno rinkos raidos perspektyvas;
1.11. mokėti vertinti esamą kultūros ir meno aplinką;
1.12. mokėti organizuoti ir planuoti koncertinės įstaigos darbą;
1.13. žinoti pagrindines etikos normas;
1.14. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.15. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;
1.16. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
1.17. gebėti organizuoti dokumentų tvarkymą, sisteminti, apibendrinti gautą informaciją ir priimti optimalius sprendimus;
1.18. būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.

 

2. Kompetencijos, kurios vertinamos konkurso metu:

 

2.1. strateginis valdymas (gebėjimas kurti, formuoti ir įgyvendinti teatro ar koncertinės įstaigos strategines veiklos kryptis, inicijuoti ir valdyti strateginius pokyčius, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti teatro ar koncertinės įstaigos strategijos procesus, priimti tinkamus sprendimus, nustatyti veiklos prioritetus, užtikrinti teatro ir koncertinės įstaigos tikslų įgyvendinimą, plėtoti vietines ir tarptautines partnerystes);
2.2. lyderystė ir kūrybingumas (aiškių tikslų sau ir pavaldiems asmenims iškėlimas ir jų įgyvendinimas, teatro ar koncertinės įstaigos valdymo nuolatinis tobulinimas, remiantis koncertinės įstaigos misija, vizija ir tikslais, naujovių diegimo skatinimas, paslaugų kokybės gerinimas, kūrybinio mąstymo taikymo principai ir metodai);
2.3. profesionaliojo scenos meno išmanymas (atitinkamos profesionaliojo scenos meno srities tendencijų Lietuvoje ir užsienyje žinojimas);
2.4. veiklos procesų pagrindų išmanymas (veiklos procesų analitika ir valdymas, gebėjimas teikti ir plėtoti kokybiškas paslaugas, efektyvaus  ir produktyvaus valdymo išmanymas, teatro ar koncertinės įstaigos veiklos planavimas iš anksto numatant galimas stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, geriausio veiklos rezultato su mažiausiomis sąnaudomis siekimas, suinteresuotų asmenų įtraukimas į teatro ar koncertinės įstaigos veiklos gerinimo procesus);
2.5. infrastruktūros valdymas (gebėjimas racionaliai ir veiksmingai valdyti ir tobulinti teatro ar koncertinės įstaigos infrastruktūrą);
2.6. žmogiškųjų išteklių valdymas (gebėjimas užtikrinti veiksmingą komandinį darbą, motyvuoti darbuotojus, siekiant teatro ar koncertinės įstaigos misijos ir tikslų įgyvendinimo, žmonių grupių procesų išmanymas, darbuotojų atrankos ir motyvacinės sistemos užtikrinimas, sąlygų sudarymas savalaikiam darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir tobulinimui, bendravimo ir bendradarbiavimo tiek teatro ar koncertinės įstaigos viduje, tiek ir su visomis suinteresuotomis šalimis skatinimas);
2.7. materialinių ir finansinių išteklių valdymas (gebėjimas veiksmingai valdyti materialinius, finansinius išteklius, jų šaltinius bei paskirstyti pagal prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą; užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi skaidriai ir už juos atsiskaitoma);
2.8. rinkodaros išmanymas (paslaugų portfelio optimizavimas ir valdymas, rinkodaros strateginių, taktinių ir operatyvinių veiklų planavimo, rinkodaros procesų išmanymas, gebėjimas naudoti komunikacijos priemones);
2.9. kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių išmanymas.

 

3. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

3.1. prašymą dalyvauti konkurse;
3.2. dokumentus, patvirtinančius atitiktį vadovo kvalifikaciniams reikalavimams, ar jų patvirtintas kopijas;
3.3. gyvenimo aprašymą (pagal Europasą);
3.4. koncertinės įstaigos 5 metų perspektyvinės veiklos programą (toliau – Programa), kurioje išdėstytas koncertinės įstaigos veiklos vertinimas ir pateikiama veiklos vizija, apimanti įstaigos kūrybinę veiklą, kūrinių sklaidą, kultūrines edukacines veiklas, planuojamas rinkodaros veiklas (bilietų rezervavimo ir pardavimo sistema, paslaugų vystymas, priemonės, skatinančios žiūrovų lankomumą, ir kita), infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių valdymą, finansinių išteklių valdymą ir kitą pretendento nuožiūra svarbią informaciją.

 

Pretendentų dokumentai priimami 15 darbo dienų.

 

Pretendentai privalo būti pasirašę Konkurso į teatro ar koncertinės įstaigos vadovo pareigas pretendento konfidencialumo pasižadėjimą (Konkursų tvarkos aprašo 1 priedas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 326).

 

Pretendentai dokumentus turi pateikti Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame prie 9 langelio (Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai) tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu (rasa.valantinaite@siauliai.lt ir jolanta.tautvaisiene@siauliai.lt) iki 2019 m. vasario 25 d. 17.00 val.

 

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno, arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno. Jeigu dokumentų kopijos nepatvirtintos nurodytu būdu, iki konkurso pradžios turi būti pateikti sutikrinti jų originalai.

 

Pretendentai 2019 m. vasario 13 d. ir 2019 m. vasario 20 d. 11 val. gali atvykti į Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ didžiąją koncertų salę, Tilžės g. 140, Šiauliai, susitikti, pabendrauti su koncertinės įstaigos darbuotojais, susipažinti su koncertinės įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Taip pat 2019 m. vasario 26 d. nuo 9 val. iki 11 val. gali atvykti į Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ administraciją, Tilžės g. 140, Šiauliai, susipažinti su koncertinės įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

4. Direktoriaus vykdomos funkcijos:

 

4.1. vadovauja Įstaigai ir atsako už jos veiklą, pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
4.2. tvirtina Įstaigos organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
4.3. tvirtina Įstaigos darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
4.4. priima ir atleidžia Įstaigos darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas teisės aktų nustatyta tvarka;
4.5. tvirtina darbuotojų pareiginę algą ir priemokas;
4.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
4.7. atstovauja Įstaigai teisės aktų nustatyta tvarka;
4.8. leidžia įsakymus ir kitus Įstaigos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems jos darbuotojams;
4.9. pasirašo sutartis, informacinius ir kitus dokumentus;
4.10. sudaro sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis;
4.11. naudoja paskirtus asignavimus Įstaigos veiklai, programoms įgyvendinti ir atsako už jų naudojimą;
4.12. nustato ir tvirtina įstaigos programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, neviršydamas šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų – išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti, sumų, pajamų ir kitas sąmatas;
4.13. užtikrina paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;
4.14. teikia ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;
4.15. užtikrina pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
4.16. kontroliuoja Įstaigos ūkinę veiklą, materialinių vertybių apskaitą, naudojimą, saugojimą ir nurašymą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.17. organizuoja ir kontroliuoja Įstaigos vykdomų viešųjų pirkimų procedūras, užtikrina tinkamą teisės aktų vykdymą;
4.18. organizuoja ir atsako už Įstaigos veiklos plano ir jo įgyvendinimo ataskaitos, strateginio veiklos plano ir jo įgyvendinimo ataskaitos parengimą ir pateikimą, Įstaigos duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešų pranešimų paskelbimą, kitus veiksmus, kurie yra Vadovui numatyti teisės aktuose ir Įstaigos nuostatuose;
4.19. rengia Įstaigos kūrybinės veiklos programas ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai. Kiekvienais metais iki sausio mėnesio pabaigos Savivaldybės tarybai teikia praėjusių metų metinės kūrybinės veiklos programos ataskaitą;
4.20. organizuoja Įstaigos kūrybinių darbuotojų veiklos atestavimą;
4.21. organizuoja Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
4.22. tvirtina Įstaigos meno tarybos sudėtį ir darbo reglamentą;
4.23. užtikrina Įstaigos darbuotojams saugias darbo sąlygas, tvirtina darbo saugos instrukcijas;
4.24. užtikrina, kad Įstaigos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, Savivaldybės tarybos sprendimai.
4.25. vykdo kitas teisės aktais bei įstaigos nuostatuose nustatytas funkcijas.

 

Konkurso paskelbimo data – 2019-02-05.
Informacijos teirautis tel. (8 41) 59 62 18, (8 41) 59 62 05.

Informacija atnaujinta — 2019/02/05 Grįžti atgal »

  • Informacija (8 41) 423 424
    © 2022 Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“
    Sprendimas: Elektroninės Vizijos | Architektūra: D.Urlakis