Koncertų salė „SAULĖ“
Koncertinė įstaiga „SAULĖ“

Spauda apie mus


 • „Nuo di­džio­sios sce­nos Lie­tu­vo­je aš pa­si­trau­kiau. Bet ne­pa­sit­rau­kiau nuo žmo­nių, ku­riems ma­nęs rei­kia“, – sa­ko smui­ko vir­tuo­zas Vil­hel­mas Če­pins­kis. Gar­siau­sio­se pa­sau­lio sa­lė­se gro­jęs, or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ri­te­rio kry­žiu­mi ap­do­va­no­tas smui­ki­nin­kas vi­są sa­ve ati­duo­da kon­cer­tuo­da­mas ir ne­di­de­liuo­se mies­te­liuo­se. V. Če­pins­kį liū­di­na vy­rau­jan­tis pa­vir­šu­ti­niš­ku­mas, da­ran­tis žmo­nes ne­mąs­tan­čiais zom­biais. Nors kol kas ne­pla­nuo­ja iš­vyk­ti Lie­tu­vos, šian­dien sun­kiai […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Antradienis, spalio 31, 2017

 • 2016 m. lapkričio 17 d.Jurgita JUŠKEVIČIENĖ   Va­kar Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas su­šau­kė dar vie­ną pa­si­ta­ri­mą-spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Šį kar­tą gel­bė­ti ne krep­ši­nį, o kul­tū­rą – Šiau­lių ka­me­ri­nį or­kest­rą. Pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vo Šiau­lių kul­tū­ros įstai­gų va­do­vai, Ta­ry­bos na­riai, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai.   jurgita@skrastas.lt   Šiau­lių ka­me­ri­nio or­kest­ro me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Ri­čar­das Šu­mi­la ir kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Penktadienis, lapkričio 18, 2016

 • Balandžio 29 d. muzikos mylėtojai rinkosi į puošnią, vitražais išdabintą Šiaulių koncertų salę ,,Saulė“. Didžiulį vitražą ,,Saulės mūšis“ dar 1986 metais sukūrė žymus menininkas Kazys Morkūnas, jį paskyrė 1236 metais įvykusio Saulės mūšio 750 metų sukakčiai. Suklestėjus televizijai ir sunykus kinui, ,,Saulės“ kino teatras 2009 metais buvo pertvarkytas į Šiaulių miesto koncertinę įstaigą ,,Saulė“. Iniciatyvaus […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Antradienis, birželio 21, 2016

 • 2016 m. birželio 10 d.Živilė KAVALIAUSKAITĖ – zivile@skrastas.lt VA­SA­ROS PO­KAL­BIAI Šiau­lių ka­me­ri­nia­me or­kest­re – švie­žio oro gū­sis. Nau­ja­sis or­kest­ro me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas 31-erių Ri­čar­das Šu­mi­la ke­lio­nių marš­ru­tus iš Vil­niaus ir Kau­no pa­pil­dė Šiau­lių sto­te­le. Jo dar­bų gra­fi­ke – dar­bas Juo­zo Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­jo­je, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te, Vil­niaus mies­to ope­ros ko­lek­ty­ve, Jau­ni­mo ir Vals­ty­bi­nia­me sim­fo­ni­niuo­se or­kest­ruo­se. […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Pirmadienis, birželio 13, 2016

 • Šiauliečiai kviesti į išskirtinį muzikinį vakarą. Ypatingą atmosferą kuriančioje vitražų salėje skambėjo klausytojus nuščiūti privertęs koncertas – įspūdingą programą pristatė Šiaulių kamerinis orkestras ir naujasis jo vadovas dirigentas Ričardas Šumila.   Jaunas, tačiau jau pripažinimą pelnęs dirigentas, dirbantis su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru bei “Vilniaus miesto opera”, jaunojo menininko kategorijoje įvertintas Auksiniu scenos kryžiumi, su […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Ketvirtadienis, gegužės 19, 2016

 • Šiaulių kamerinis orkestras gerbėjams paruošė staigmeną – iš trijų premjerų susidedantį ciklo „Saulės mūšio atspindžiai“ koncertą. Jame bus pristatytas naujasis kolektyvo vadovas ir dirigentas Ričardas Šumila. Austrijoje studijavęs 31 metų R.Šumila pakeitė ankstesnįjį orkestro vadovą Joną Janulevičių, kuris priėmė Kauno muzikiniam teatro kvietimą dirbti vyriausiuoju dirigentu. Kad prie Šiaulių kamerinio orkestro vairo stos būtent šis […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Trečiadienis, gegužės 18, 2016

 • Po Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ vykusio klasikinės muzikos koncerto žiūrovai neišsiskirstė namo. Visi išėjo į lauką stebėti pažadėto gero reginio.   Jau išeinančius rūbinėje pasitiko šarvuoti ir ginkluoti vyrai. Tiesa ne automatais kaip įprasta šiais laikais, bet kardais ir kirviais. Rūbinėje jie nieko nepaliko. Tiesiog čia patogiausia buvo laukti savo pasirodymo laiko. Netrukus visi susibūrė […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Ketvirtadienis, kovo 10, 2016

 • Jubiliejiniai orkestro metai   S. Vaičiulionis nuo šių metų pradžios pakeitė iki šiol pučiamųjų orkestrui vadovavusį Gediminą Brūzgą, jis orkestre liko dirbti dirigentu. Abu vadovai bendrauja kurdami naujas programas, numatydami planus.   Pirmąsias programas su pučiamųjų orkestru S. Vaičiulionis parengė dar pernai birželį. Kalėdinės savaitės metu surengė koncertus Šiaulių Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčioje. […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Pirmadienis, sausio 25, 2016

 • Kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Lietuvos muzikų rėmimo fondas ir bendrija „Atgaiva“ vilniečiams ir Vilniaus svečiams, lankantiems šią šventovę, jau daugelį metų rengia sakralinės muzikos valandas.   Sausio 10-ąją, pasitinkant mums rūsčiąją istorijos dieną – Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, čia muzikavo šiauliečiai – solistai ir muzikiniai kolektyvai, kuriuos į vieningą programą subūrė […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Antradienis, sausio 19, 2016

 • Šiandien Talkšos ežero pakrantėje šeštą kartą prasideda tarptautinis bigbendų festivalis „Big band festival Šiauliai-2015“. Dvi dienas truksiantis festivalis vyks miesto gimtadienio šventės metu. Nemokamuose koncertuose žiūrovai galės mėgautis improvizacijomis, džiazo žvaigždžių pasirodymais.   Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ jau šeštąjį kartą organizuojamas tarptautinis bigbendų festivalis šiemet subūrė vienuolika kolektyvų iš Lietuvos ir užsienio. Festivalis vyks […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Penktadienis, rugsėjo 18, 2015

 • Lau­ra AUK­SAI­TY­TĖ Lapk­ri­čio 8 d. (šeš­ta­die­nį) 18 val. Šiau­lių kon­cer­tų sa­lės „Sau­lė“ di­džio­jo­je sce­no­je vyks neei­li­nis kon­cer­tas. Šiau­lių ka­me­ri­nis or­kest­ras pa­žy­mi 25-erių me­tų su­kak­tį, o šven­ti­nia­me kon­cer­te pa­si­ro­dys to­kios žvaigž­dės kaip Vir­gi­li­jus No­rei­ka, Kris­ti­na Zmai­lai­tė, Ed­mun­das Sei­lius, Gin­ta­rė Skė­ry­tė, Mil­da Ba­ro­nai­tė, Ro­mas Mor­kū­nas, Rai­mon­das But­vi­la, Ro­mual­das Lu­ko­šius ir kt. Di­ri­gen­tas – Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius.   Šiau­lių […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Ketvirtadienis, lapkričio 13, 2014

 • Šiaulių kamerinis orkestras, pradėjęs savo veiklą 1989 metais, ruošiasi švęsti savo įkūrimo dvidešimt penkmetį. Artūro STAPONKAUS nuotr.   Ieva LIUBŠYTĖ Šiaulių kamerinis orkestras, pradėjęs savo veiklą 1989 metais, ruošiasi švęsti savo įkūrimo 25-metį. Dauguma orkestro artistų grojo iki tol buvusiame Liaudies simfoniniame orkestre. Tačiau atėjo toks laikas, kai aukštesniosios muzikos mokyklos direktorius ir pirmasis orkestro […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Ketvirtadienis, lapkričio 13, 2014

 • Informacija 8 656 17 671

  © 2022 Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“
  Sprendimas: Elektroninės Vizijos | Architektūra: D.Urlakis