Koncertų salė „SAULĖ“
Koncertinė įstaiga „SAULĖ“

Šiaulių kameriniam orkestrui – 25-eri

Siauliu_kamerinis_orkestrasLau­ra AUK­SAI­TY­TĖ

Lapk­ri­čio 8 d. (šeš­ta­die­nį) 18 val. Šiau­lių kon­cer­tų sa­lės „Sau­lė“ di­džio­jo­je sce­no­je vyks neei­li­nis kon­cer­tas. Šiau­lių ka­me­ri­nis or­kest­ras pa­žy­mi 25-erių me­tų su­kak­tį, o šven­ti­nia­me kon­cer­te pa­si­ro­dys to­kios žvaigž­dės kaip Vir­gi­li­jus No­rei­ka, Kris­ti­na Zmai­lai­tė, Ed­mun­das Sei­lius, Gin­ta­rė Skė­ry­tė, Mil­da Ba­ro­nai­tė, Ro­mas Mor­kū­nas, Rai­mon­das But­vi­la, Ro­mual­das Lu­ko­šius ir kt. Di­ri­gen­tas – Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius.

 

Šiau­lių ka­me­ri­nis or­kest­ras įkur­tas 1989 m. iš iki tol gy­va­vu­sio Liau­dies sim­fo­ni­nio or­kest­ro. Aukš­tes­nio­sios mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rius ir or­kest­ro va­do­vas Jo­nas La­maus­kas su­kū­rė ka­me­ri­nę gru­pę iš sim­fo­ni­nio or­kest­ro. J. La­maus­kas ir bu­vo pir­muo­ju Šiau­lių ka­me­ri­nio or­kest­ro va­do­vu.

 

Nuo 2001 m. or­kest­rui va­do­va­vo smui­ki­nin­kas Bo­ri­sas Trau­bas. 2004 m. B. Trau­bo ini­cia­ty­va ir pa­stan­go­mis Šiau­lių mies­te bu­vo pra­dė­tas reng­ti Tarp­tau­ti­nis Ch. Fren­ke­lio vi­los va­sa­ros mu­zi­kos fes­ti­va­lis.

 

Nuo 2009 me­tų, įkū­rus Šiau­lių mies­to kon­cer­ti­nę įstai­gą, ka­me­ri­nis or­kest­ras ta­po pro­fe­sio­na­liu ko­lek­ty­vu ir to­liau tę­sė sėk­min­gą or­kest­ro veik­lą.

 

2010 me­tais ka­me­ri­nio or­kest­ro me­no va­do­vu ir di­ri­gen­tu ta­po Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius. Bū­tent 2010 me­tais pra­dė­tas or­ga­ni­zuo­ti edu­ka­ci­nis kon­cer­tų cik­las „Mu­zi­ki­niai ru­de­nys“, ku­ria­me da­ly­vau­ja Šiau­lių mies­to ka­me­ri­nis or­kest­ras su pro­fe­sio­na­liais kvies­ti­niais mu­zi­kos at­li­kė­jais ir jau­nai­siais Šiau­lių ap­skri­ties mu­zi­kos mo­kyk­lų auk­lė­ti­niais.

 

Or­kest­ras kon­cer­tuo­ja Šiau­liuo­se ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, yra gast­ro­lia­vęs Vo­kie­ti­jo­je, Ita­li­jo­je, Len­ki­jo­je. Bend­ra­dar­biau­ja su Lie­tu­vos cho­rais, Lie­tu­vos ir už­sie­nio so­lis­tais, di­ri­gen­tais. Prie di­ri­gen­to pul­to sto­vė­jo ir so­lis­tais bu­vo daug iš­ki­lių as­me­ny­bių: J. Do­mar­kas, S. Son­dec­kis, R. Šer­ve­ni­kas, M. Pit­rė­nas, V. Vir­ži­nis, G. Skė­ry­tė, A. Krikš­čiū­nai­tė, E. Ka­nia­va, A. Ja­nu­tas ir ki­ti Lie­tu­vos mu­zi­kai.

 

Glau­dūs ry­šiai or­kest­rą sie­ja su Vo­kie­ti­jos me­ni­nin­kais: vio­lon­če­li­nin­ku D. Ge­rin­gu, di­ri­gen­tu G. Mai­su, pia­nis­te I. Gab­be, pia­nis­tu ir di­ri­gen­tu L. Dorf­ma­nu ir kt. Šiuo me­tu or­kest­re gro­ja 19 mu­zi­kan­tų.

 

Straipsnio originalas: http://etaplius.lt/siauliu-kameriniam-orkestrui-25-eri

  • Informacija (8 41) 423 424
    © 2021 Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“
    Sprendimas: Elektroninės Vizijos | Architektūra: D.Urlakis