Koncertų salė „SAULĖ“
Koncertinė įstaiga „SAULĖ“

Kameriniam orkestrui augti trūksta lėšų

2016 m. lapkričio 17 d.
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ
 

Va­kar Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas su­šau­kė dar vie­ną pa­si­ta­ri­mą-spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Šį kar­tą gel­bė­ti ne krep­ši­nį, o kul­tū­rą – Šiau­lių ka­me­ri­nį or­kest­rą. Pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vo Šiau­lių kul­tū­ros įstai­gų va­do­vai, Ta­ry­bos na­riai, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai.

 

jurgita@skrastas.lt

 

Šiau­lių ka­me­ri­nio or­kest­ro me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Ri­čar­das Šu­mi­la ir kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ va­do­vas Sau­lius Kau­nec­kas pra­šo nu­ma­ty­ti 58 tūks­tan­čiais eu­rų di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą or­kest­rui ki­tų me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te (šie­met „Sau­lei“ iš biu­dže­to nu­ma­ty­ta skir­ta 768 100 eu­rų).

 

 

Šie pi­ni­gai bū­tų skir­ti sep­ty­niems pro­fe­sio­na­lių mu­zi­kan­tų eta­tams, ku­rie pa­kel­tų or­kest­ro pro­fe­sio­na­lu­mo ly­gį. S. Kau­nec­ko skai­čia­vi­mu, šie pro­fe­sio­na­lai per mė­ne­sį at­skai­čia­vus mo­kes­čius gau­tų po 400 eu­rų. Or­kest­ro me­no va­do­vo ir di­ri­gen­to al­ga – apie 600 eu­rų į ran­kas.

 

 

Maž­daug me­tus ka­me­ri­nio or­kest­ro di­ri­gen­to pa­rei­gas ei­nan­tis R. Šu­mi­la sa­kė, kad Šiau­liai tu­ri stip­rią ba­zę ir ga­na stip­rų or­kest­rą, ta­čiau jis sto­vi vie­to­je. Kad ga­lė­tų aug­ti, rei­kia įtrauk­ti nau­jų žmo­nių – pro­fe­sio­na­lių mu­zi­kan­tų.

 

 

„Šie mu­zi­kan­tai bū­tų kaip ved­liai ir mo­ky­to­jai, ku­rie ga­lė­tų dirb­ti ir kai ma­nęs nė­ra. Yra žmo­nių, ku­rie su­tik­tų at­va­žiuo­ti čia. Jie ves­tų pa­mo­kas, po ke­le­rių me­tų mes ga­lė­tu­me vers­tis tik su šiau­lie­tiš­kais re­sur­sais ir pa­siek­ti dar aukš­tes­nį ly­gį“, – sa­kė R. Šu­mi­la.

 

 

Šią sa­vai­tę Šiau­lių vals­ty­bi­nio ka­me­ri­nio cho­ro „Po­li­fo­ni­ja“ va­do­vės pa­rei­gas pra­dė­ju­si ei­ti Ni­jo­lė Sai­mi­nin­kie­nė pri­ta­rė, kad di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas or­kest­rui rei­ka­lin­gas, nes su esa­mais re­sur­sais jis ne­ga­li pa­siek­ti ko­ky­bės.

 

 

„Jei­gu or­kest­ras yra aukš­tos ko­ky­bės, jis yra kvie­čia­mas ir par­ne­ša į sa­vo ko­lek­ty­vą pi­ni­gus. Va­di­na­si, yra tam tik­ra grą­ža: mies­to Sa­vi­val­dy­bė in­ves­tuo­ja į or­kest­rą, o jis grįž­ta su už­dirb­tais pi­ni­gais. Jei­gu or­kest­ras ne­pa­kan­ka­mai pro­fe­sio­na­lus, jį re­tai kas kvie­čia ir jis dir­ba tik sau“, – sa­kė N. Sai­mi­nin­kie­nė.

 

 

Pa­sak A. Vi­soc­ko, or­kest­ras da­bar sto­vi ant aš­tun­to laip­te­lio iš de­šim­ties. Tam, kad už­kop­tų ant de­šim­to, rei­kia lė­šų. Kad jų ga­lė­tų skir­ti, rei­ka­lin­gas po­li­ti­kų pri­ta­ri­mas.

 

 

Ta­ry­bos na­rys Jo­nas Bart­kus sa­kė, kad jau­čia­si šan­ta­žuo­ja­mas. Pa­sak po­li­ti­ko, pra­šo­ma su­ma nė­ra to­kia di­de­lė mies­tui, kad apie ją bū­tų ver­ta kal­bė­ti: „Rei­kia tie­siog duo­ti ir sa­ky­ti: at­va­žiuo­kit ir da­ry­kit.“

 

 

Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ke­ru­tie­nė sa­kė, kad lė­šų ga­li­ma bū­tų at­ras­ti, ta­čiau teks „pa­si­spaus­ti“. Me­ras pri­dū­rė, kad jei­gu rei­kės, pi­ni­gų ga­li­ma ir pa­si­sko­lin­ti, nes Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė yra vie­na ma­žiau­siai įsi­sko­li­nu­sių ša­ly­je. Sko­lin­tis bū­tų ga­li­ma ne­bū­ti­nai šiam rei­ka­lui – ki­tiems pro­jek­tams, ir taip su­tau­py­ti lė­šų kul­tū­rai.

 

 

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

muzika_21_VRs

Šiau­lių mies­to kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ va­do­vas Sau­lius Kau­nec­kas Sa­vi­val­dy­bės pra­šo 58 tūks­tan­čiais eu­rų di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo or­kest­rui ki­tiems me­tams.

muzika_05_VRs

Šiau­lių ka­me­ri­nio or­kest­ro me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Ri­čar­das Šu­mi­la sa­ko, kad or­kest­rui rei­kia dau­giau pro­fe­sio­na­lių ved­lių ir mo­ky­to­jų.

  • Informacija (8 41) 423 424
    © 2021 Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“
    Sprendimas: Elektroninės Vizijos | Architektūra: D.Urlakis